No Image
No Image

Ogłoszenia

Licytacje
Przetargi
Praca
No Image
UWAGA zmiana godzin obsługi interesantów

Od 01 kwietnia 2015 r, (środa) bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim odbywać się będzie:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

i dodatkowo w każdy poniedziałek od godziny 14:30 do 18:00 – wyłącznie na Sali Obsługi Podatnika

 
Usługa PFR - wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Informujemy, iż od 16 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom nową usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filed Tax Return) PIT-37.

Usługa ta polega na udostępnieniu podatnikom propozycji rozliczenia rocznego PIT-37. To dodatkowa pomoc mająca sprawić, by składanie zeznania podatkowego było jeszcze prostsze, gdyż podatnik nie będzie musiał wypełniać sam zeznania podatkowego – zrobi to za niego administracja podatkowa.

Jednak usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie - jest to bardziej propozycja, z której podatnik może skorzystać lub nie.

Nadal dostępne pozostaje składanie zeznania PIT-37 na dotychczasowych zasadach – drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo. Wstępnie wypełnione zeznanie ma jednak ograniczać do minimum nasz obowiązek związany z rozliczeniem rocznym. Pozwala nie tylko uniknąć błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników. To także wygoda, prostota i szybkość.

Więcej informacji, jak i sama usługa PFR dostępna jest w zakładce „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)" strony internetowej http:// portalpodatkowy.mf.gov.pl

 
Portal podatkowy
 
Kalendarz podatnika
Kalendarz podatnika
 
Terminy składania przez płatników PIT deklaracji, informacji oraz rocznego obl. podatku za 2014 r.

1. Forma złożenia formularza podatkowego

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobierania podatku, a następnie wpłacania go w stosownym terminie na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 8 Ordynacji podatkowej). Do tych obowiązków dochodzą też inne polegające na sporządzaniu po zakończeniu roku deklaracji oraz informacji podatkowych.

Ustawą z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563) wprowadzono obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego:

  • deklaracji PIT-4RPIT-8AR,

  • informacji PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3RPIT-8C,

  • rocznego obliczenia podatku PIT-40

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyjątkowo płatnicy, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6 updof lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz w art. 42a updof, mogą składać wymienione formularze (oprócz IFT-3/IFT-3R) w formie dokumentu pisemnego, ale tylko w przypadku gdy są obowiązani sporządzić informacje (PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C) lub roczne obliczenie podatku za dany rok (PIT-40) dla nie więcej niż pięciu podatników. Takiego wyjątku nie stosuje się do biur rachunkowych, które w imieniu i na rzecz wymienionych płatników lub podmiotów składają deklaracje, informacje lub roczne obliczenie podatku. Biura rachunkowe mają obowiązek składać wymienione dokumenty podatkowe wyłącznie drogą elektroniczną.

Ponadto płatnicy oraz podmioty, którzy wybrali składanie informacji PIT-11, PIT-R, IFT-1R, PIT-8C oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40) w formie dokumentu pisemnego, mają krótszy termin na ich sporządzenie po zakończeniu roku podatkowego i przekazanie do urzędu skarbowego. Obowiązani są je złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Natomiast w przypadku wymienionych dokumentów przekazywanych elektronicznie obowiązuje termin dotychczasowy, tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Nowe zasady dotyczą rozliczeń podatkowych już za 2014 r. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że ustawowo wyznaczony termin przesyłania formularzy do końca:

  • stycznia roku następującego po roku podatkowym przesuwa się w 2015 r. na poniedziałek 2 lutego 2015 r., gdyż 31 stycznia 2015 r. przypada w sobotę,

  • lutego roku następującego po roku podatkowym przesuwa się w 2015 r. na poniedziałek 2 marca 2015 r., gdyż 28 lutego 2015 r. przypada w sobotę.
Terminy przesyłania do urzędu skarbowego formularzy za 2014 r.

Rodzaj formularza

Drogą elektroniczną

W formie dokumentu pisemnego

w terminie do

PIT-4R

2 lutego 2015 r.

2 lutego 2015 r.

PIT-8AR

2 lutego 2015 r.

2 lutego 2015 r.

PIT-11

2 marca 2015 r.

2 lutego 2015 r.

PIT-R

2 marca 2015 r.

2 lutego 2015 r.

PIT-8C

2 marca 2015 r.

2 lutego 2015 r.

PIT-40

2 marca 2015 r.

2 lutego 2015 r.

IFT-1R

2 marca 2015 r.

2 lutego 2015 r.

IFT-3R

2 lutego 2015 r.

formularz nie może być złożony
w tej formieNadal informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku (PIT-40) sporządzane po zakończeniu roku podatkowego płatnik (podmiot) przekazuje podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (za 2014 r. do 2 marca 2015 r.).
 
Wpłaty na indywidualne konto emerytalne

okres obowiązywania:  od  1.01.2015do  31.12.2015


Okres
2015 r.
Kwota (zł)
11.877
Podstawa prawna:
(Mon. Pol. z 2014 r.
poz. 1121)Wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane m. in. w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego.

Z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość (art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

 
Odliczenia od podatku

okres obowiązywania: od  1.01.2014do  31.12.2014

Lp.
Rodzaj odliczenia
Wysokość odliczenia
1.

Ulga prorodzinna (art. 27f ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.)

Uwaga: Ze względu na szczegółowe warunki korzystania z ulgi, przy jej stosowaniu w rozliczeniu rocznym za 2014 r. należy kierować się treścią art. 27f ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy, kwota odliczenia wynosi:

-
92,67 zł - na pierwsze dziecko,
-
92,67 zł - na drugie dziecko,
-
166,67 zł - na trzecie dziecko,
-

225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

kwota maksymalnego odliczenia za 2014 r. wynosi:

-
1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,
-
1.112,04 zł - na drugie dziecko,
-
2.000,04 zł - na trzecie dziecko,
-

2.700 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko

2.

Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą (art. 27g ustawy)

kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)

3.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania (art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 134, poz. 1509; ost. zm. w Dz. U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956)

Uwaga: Podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł (zgodnie z formularzem PIT/D)

4.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej (art. 27e ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 

5.

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego (art. 45c ustawy)

Uwaga: Przekazania kwoty nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują, na wniosek podatnika, urzędy skarbowe.

kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

1)

zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2)

korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).


 
Odliczenia od dochodu

okres obowiązywania:  od  1.01.2014r.do  31.12.2014r.


Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r.) obejmująca wydatki poniesione na:

 
a)

cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy,


wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b)

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,


kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

c)

utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,


kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d)

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,


kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e)

zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista.


wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł

2.

Darowizny przekazane na:

 
a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r. )


w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b)

cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r.)


w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c)

cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r.)


kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Według stanu na 1.01.2013 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.

Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3.

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r.)


Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej – art. 26 ust. 6h ustawy

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4.

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r.)

wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. nr 116, poz. 1205 ze zm.; ost. zm. w Dz. U. z 2013r., poz. 1717); w 2014 r.:

-

maksymalna kwota składki na IKZE wynosi 4.495,20 zł


5.

Ulga na nabycie nowych technologii (art. 26c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2014r.)

do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii, ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy

6.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 26b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych… - Dz. U. nr 217, poz. 1588; ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2014

+ r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

2) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (Mon. Pol. poz. 952).


 
LIMITY DO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH NA 2015 R.

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

wyszczególnienie

przychody podatnika/spółki za 2014 r.
z działalności gospodarczej

limit w euro*)
limit w złotych
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie
150.000
626.880

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

150.000
626.880

prowadzący działalność jednocześnie:

 

 

   - samodzielnie oraz

150.000

626.880

   - w formie spółki cywilnej osób fizycznych
      lub spółki jawnej osób fizycznych

150.000

626.880

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

prowadzący działalność samodzielnie
25.000
104.480

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

25.000
104.480

*) Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2014, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2014 r. wynosił 4,1792 zł.

Uwaga: Podatnicy, którzy rozpoczną w 2015 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów.

* * *

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 15 z 165
No Image
No Image No Image No Image
Adres:
Krosno Odrzańskie ul. Obrońców Stalingradu 3

Godziny pracy:
poniedziałki od 7.00 do 18.00
wtorki - piątki: od 7.00 do 15.00

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałki od 7.15 do 18.00
wtorki - piątki: od 7.15 do 15.00

Telefon: 68 383 53 17
Fax: 68 383 57 28

Informacja telefoniczna dotycząca zeznań podatkowych 68 383 53 17 wew. 110, 114, 214, 592

e-mail: us803@lu.mofnet.gov.plElektroniczna skrzynka podawcza
Ministerstwo Finansów
Izba skarbowa w Zielonej Górze
BIP US Krosno Odrzańskie
Twoje Zeznanie
1 procent
Interpretacje
Interpretacje szukaj
Szukaj VAT numerów
Urząd Wojewódzki Lubuskie

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości
No Image
(C) 2015 Urząd Skarbowy Krosno Odrzańskie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
No Image